Decibel Conversion Table

Decibel Conversion Table

DECIBEL CONVERSION TABLE

This table is calculated for 75 Ohm Impedance.

20 LOG mV	 (10 LOG mV2/75)-30	20 LOG mV (10 LOG mV2/75)-30

dBmv		 mV		 dBm		dBmv		 mV	dBm

+60		1000		+11.25		+20		 10.0	-28.75
+59		 891		+10.25		+19		 8.91	-29.75
+58		 794		 +9.25		+18		 7.94	-30.75
+57		 708		 +8.25		+17		 7.08	-31.75
+56		 631		 +7.25		+16		 6.31	-32.75
+55		 562		 +6.25		+15		 5.62	-33.75
+54		 501		 +5.25		+14		 5.01	-34.75
+53		 447		 +4.25		+13		 4.47	-35.75
+52		 398		 +3.25		+12		 3.98	-36.75
+51		 355		 +2.25		+11		 3.55	-37.75
+50		 316		 +1.25		+10		 3.16	-38.75
+49		 282		 +0.25		 +9		 2.82	-39.75
+48		 251		 -0.75		 +8		 2.51	-40.75
+47		 224		 -1.75		 +7		 2.24	-41.75
+46		 200		 -2.75		 +6		 2.00	-42.75
+45		 178		 -3.75		 +5		 1.78	-43.75
+44		 158		 -4.75		 +4		 1.58	-44.75
+43		 141		 -5.75		 +3		 1.41	-45.75
+42		 126		 -6.75		 +2		 1.26	-46.75
+41		 112		 -7.75		 +1		 1.12	-47.75
+40		 100		 -8.75		 0		 1.00	-48.75
+39		 89.1	     -9.75		 -1		 0.891	-49.75
+38		 79.4	     -10.75		 -2		 0.794	-50.75
+37		 70.8		 -11.75		 -3		 0.708	-51.75
+36		 63.1		 -12.75		 -4		 0.631	-52.75
+35		 56.2		 -13.75		 -5		 0.562	-53.75
+34		 50.1		 -14.75		 -6		 0.501	-54.75
+33		 44.7		 -15.75		 -7		 0.447	-55.75
+32		 39.8		 -16.75		 -8		 0.398	-56.75
+31		 35.5		 -17.75		 -9		 0.355	-57.75
+30		 31.6		 -18.75		-10		 0.316	-58.75
+29		 28.2		 -19.75		-11		 0.282	-59.75
+28		 25.1		 -20.75		-12		 0.251	-60.75
+27		 22.4		 -21.75		-13		 0.224	-61.75
+26		 20.0		 -22.75		-14		 0.200	-62.75
+25		 17.8		 -23.75		-15		 0.178	-63.75
+24		 15.8		 -24.75		-16		 0.158	-64.75
+23		 14.1		 -25.75		-17		 0.141	-65.75
+22		 12.6		 -26.75		-18		 0.126	-66.75
+21		 11.2		 -27.75		-19		 0.112	-67.75